ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​២)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​២)

ក្រោយពេលពីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចហើយ អ្នកអាចឃើញអាការៈឬការបញ្ចេញសញ្ញាជាធម្មតាផ្សេងៗ លើរាងកាយដូចតទៅ៖

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងករោយពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​២) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ -
ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ