ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​៣)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​៣)

ក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ - ១៩ ប្រសិនបើមានអាការធ្ងន់ធ្ងរកើតមានឡើង អ្នកចូររួសរាន់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលជាបន្ទន់៕

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងករោយពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​៣) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ -
ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ