ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ៤)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ៤)

ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗ ក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ - ១៩ កម្រនឹងកើតមានឡើងណាស់៕

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងករោយពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ៤) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ -
ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ