ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងនៅពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ៥)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងនៅពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ៥)

ពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកគួរចង ចាំនូវប្រការមួចំនួនដូចតទៅ៖

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងនៅពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ៥) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងនៅពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ -
ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ