ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​១)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

មុនពេលចេញទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ អ្នកចូរយកតាមខ្លួននូវលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណព្រជាពលរដ្ឋ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព...។

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងមនពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​១) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ 
ធីតា - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ