ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​២)

មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធី អ៊េបសៀវភៅតាមដានសុខភាពអេឡិចត្រូនិក មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធី អ៊េបសៀវភៅតាមដានសុខភាពអេឡិចត្រូនិក

មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធី អ៊េបសៀវភៅតាមដានសុខភាពអេឡិចត្រូនិក៕

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងមនពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​២) hinh anh 1មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធី អ៊េបសៀវភៅតាមដានសុខភាពអេឡិចត្រូនិក

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  ធីតា - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ