ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​៤)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

មុនពេលទទួលការចាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ អ្នកចូរត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កម្មាភិបាលសុខាភិបាលអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន៕

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងមនពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​៤) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  ធីតា - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ