ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​៥)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​៥)

មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកចូរត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការស្វែងយល់ ហើយសួរទៅកាន់កម្មាភិបាលអំពីបញ្ហាផ្សេងៗ៖

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងមនពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​៥) hinh anh 1មុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ អ្នកចូរត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការស្វែងយល់ ហើយសួរទៅកាន់កម្មាភិបាលអំពីបញ្ហាផ្សេងៗ

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលរចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ