ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត

គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ត្រូវបានប្រកាសដំណើរការចំពោះមុខមហាសន្និបាត គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ត្រូវបានប្រកាសដំណើរការចំពោះមុខមហាសន្និបាត

នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) មហា សន្និបាតតំណាង ទូទាំងប្រទេស លើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទមហាសន្និបាត៕

បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 1ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន តាងនាមគណៈអធិបតីសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបិទមហាសន្និបាត
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ត្រូវបានប្រកាសដំណើរការចំពោះមុខមហាសន្និបាត
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 3គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ត្រូវបានប្រកាសដំណើរការចំពោះមុខមហាសន្និបាត
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 4ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន តាងនាមគណៈអធិបតីដឹកនាំសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបិទ មហាសន្និបាតទី ១៣
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 5លោកស្រី ង្វៀនថាញ់ហាយ សមាជិកានៃគណៈលេខាធិការនៃមហាសន្និបាត អញ្ជើញអានបញ្ជីរាយនាមបណ្ដាគណ បក្សនយោបាយ អង្គការនិងមិត្រភក្តិអន្តរជាតិដែលបានផ្ញើលិខិត សារអបអរសាទរមហាសន្និបាតទី ១៣ របស់បក្ស
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 6អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថា
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 7អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថា
បរកាសដណើរការគណៈកមមាធការមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ ចពោះមខអងគមហាសននបាត hinh anh 8អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថា

 (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ