ប្រកាសដំណើរការគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ភោជនាហារ វៀតណាម”

តំណាងសហគ្រាសអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ ភោជនាហារ វៀតណាម” តំណាងសហគ្រាសអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ ភោជនាហារ វៀតណាម”

នារសៀលថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា នៅទីក្រុង ហូជីមិញ សមាគមសម្ព័ន្ធភោជនី យដ្ឋាន វៀតណាម (RAV) បានសហការជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ភោជនាហារពិភពលោក (World Food Travel Association) ភូមិបច្ចេក វិទ្យា ទេសចរណ៍ភោជនហារ Techfest ភូមិបច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋាន Techfest រួមជាមួយបណ្ដាដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិអញ្ជើញរៀបចំពិធីប្រកាសដំណើរការនូវគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ភោជនាហារ វៀតណាម” ដោយមានការរួមដំណើរនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់សមាគមសម្ព័ន្ធភោជនា ហារ វៀតណាម (VCCA)។

បរកាសដណើរការគមរោង “ផែនទទេសចរណភោជនាហារ វៀតណាម” hinh anh 1

សហគ្រាសដាក់តាំង ឧទ្ទេសនាមផលិតផល សេវាកម្មទេសចរណ៍នៅខាងក្រៅពិធីប្រកាសដំណើរការគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ភោជនាហារ វៀតណាម”

បរកាសដណើរការគមរោង “ផែនទទេសចរណភោជនាហារ វៀតណាម” hinh anh 2

តំណាងមន្ទីរ ផ្នែកនិងជំនាញការនៃផ្នែកទេសចរណ៍ភោជនាហារអញ្ជើញប្រកាសដំណើរការគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ភោជនាហារ វៀតណាម”

បរកាសដណើរការគមរោង “ផែនទទេសចរណភោជនាហារ វៀតណាម” hinh anh 3

តំណាងសហគ្រាសអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោង “ផែនទីទេសចរណ៍ ភោជនាហារ វៀតណាម”

នេះគឺជាគម្រោងនៃការចាប់ផ្តើមដំណើរការនូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ភោជនាហារ វៀតណាម របស់សមាគមភោជនីយដ្ឋាន វៀតណាម (RAV) ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយសមាគមទេសចរណ៍ភោជនាហារពិភពលោក (WFTA)៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  មីភឿង

ប្រែសម្រួលដោយ៖  សិរីសួស្ដី - បឹងបួ


សំណើ