ប្រកាសលទ្ធផលជំរឿន ប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមជាក់ស្តែងឆ្នាំ ២០១៩ នៃជនជាតិភាគតិចទាំង ៥៣ ក្រុម

ប្រកាសលទ្ធផលជំរឿន ប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមជាក់ស្តែងឆ្នាំ ២០១៩ នៃជនជាតិភាគតិចទាំង ៥៣ ក្រុម

គណៈកម្មាធិការជនជាតិ សហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ ទើបបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រកាសលទ្ធផលជំរឿន ប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមជាក់ស្តែងឆ្នាំ ២០១៩ នៃជនជាតិភាគតិចទាំង ៥៣ ក្រុម។

បរកាសលទធផលជរឿន បរមលពតមានអពសថានភាពសេដឋកចច - សងគមជាកសតែងឆនា ២០១៩ នៃជនជាតភាគតចទាង ៥៣ ករម hinh anh 1

រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោក ដូវ៉ាន់ជៀន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងអង្គប្រជុំ

នេះគឺជាការជំរឿនជនជាតិភាគតិចលើកទី ២ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ វៀតណាម សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ចំនួនប្រជាជននិងលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រពិសេសដាច់ដោយឡែក លក្ខណៈលំនៅដ្ឋាន ការរស់នៅនិងការប្រជុំជីវភាពវប្បធម៌ ស្មារតី ព្រមទាំង បង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានបម្រើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីការងារជនជាតិ។

បរកាសលទធផលជរឿន បរមលពតមានអពសថានភាពសេដឋកចច - សងគមជាកសតែងឆនា ២០១៩ នៃជនជាតភាគតចទាង ៥៣ ករម hinh anh 2ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអង្គប្រជុំ

នៅក្នុងអង្គប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ដូវ៉ាន់ជៀន អញ្ជើញថ្លែងយោបល់ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា៖ លទ្ធផលជំរឿនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមជាក់ស្តែងនៃជនជាតិភាគតិចទាំង ៥៣ ក្រុមគឺជាប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការ អាចជឿទុកចិត្តបាន ដើម្បីស្ថាប័នរបស់បក្ស របស់រដ្ឋសភានិងក្រសួង ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ កសាងគោលនយោបាយទាំងឡាយ រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិនិយាយរួម អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ជនជាតិភាគតិចនិយាយដោយឡែក…៕

បកប្រែនិងកែសម្រួលដោយ៖  ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ