ប្រគល់ជូនបរិក្ខាពេទ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ ឲ្យខេត្ត ស្វាយរៀង ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ខេត្ត តីនិញ ប្រគល់ជូនម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ២០.០០០ សន្លឹក ទឹកលាងដៃចំនួន ១.០០០ ដបជូនដល់ខេត្ត ស្វាយរៀងនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ខេត្ត តីនិញ ប្រគល់ជូនម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ២០.០០០ សន្លឹក ទឹកលាងដៃចំនួន ១.០០០ ដបជូនដល់ខេត្ត ស្វាយរៀងនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

ក្នុងគោលបំណងជួយឧបត្ថម្ភប្រទេស កម្ពុជា ក្នុងការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ កាលពីថ្ងៃថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ សមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ខេត្ត តីនិញ (វៀតណាម) បានរៀបចំប្រគល់ ជូនម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ២០.០០០ សន្លឹក ទឹកលាងដៃចំនួន ១.០០០ ដបជូនដល់ខេត្ត ស្វាយរៀងនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា៕

បរគលជនបរកខាពេទយបរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ ឲយខេតត សវាយរៀង ពរះរាជាណាចករ កមពជា hinh anh 1ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ខេត្ត តីនិញ ប្រគល់ជូនម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ២០.០០០ សន្លឹក ទឹកលាងដៃចំនួន ១.០០០ ដបជូនដល់ខេត្ត ស្វាយរៀងនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
បរគលជនបរកខាពេទយបរយទធបរឆាងនងការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ ឲយខេតត សវាយរៀង ពរះរាជាណាចករ កមពជា hinh anh 2ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ខេត្ត តីនិញ អញ្ជើញប្រគល់ជូនម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ២០.០០០ សន្លឹក ទឹកលាងដៃចំនួន ១.០០០ ដបជូនដល់ខេត្ត ស្វាយរៀងនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ឌឹកហ្វាញ់

ប្រែសម្រួលដោយ៖  ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ