ប្រគល់ជូនអំណោយជាជំនួយសម្រាប់ការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អោយខេត្តចំនួន ២ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ យុវជន ខេត្ត ឡុងអាន អញ្ជើញប្រគល់ជូន អំណោយអោយ ខេត្ត ចំនួន ២ នៃប្រទេស កម្ពុជា សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ យុវជន ខេត្ត ឡុងអាន អញ្ជើញប្រគល់ជូន អំណោយអោយ ខេត្ត ចំនួន ២ នៃប្រទេស កម្ពុជា

នាថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៅ បង្គោលព្រំដែនជាតិលេខ ២១១ (ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ប៊ិញហៀប - ព្រៃវល្លិ៍) ស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្ត គៀនទឿង និងនៅឯស្ពានមិត្តភាព ២ (ច្រកទ្វាររបៀងបនា្ទប់បន្សំ តឹនហ៊ឹង - ស្វាយ អាងុង) ចំណុះស្រុក តឹនហ៊ឹង (ខេត្ត ឡុងអាន) ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ឡុងអាន បានរៀបចំប្រគល់អំណោយជាជំនួយសម្រាប់ការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អោយអាជ្ញាធរខេត្តទាំង ២ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា គឺខេត្ត ស្វាយរៀង និង ព្រៃវែង។

បរគលជនអណោយជាជនយសមរាបការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ អោយខេតតចនន ២ នៃពរះរាជាណាចករ កមពជា hinh anh 1សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ យុវជន ខេត្ត ឡុងអាន អញ្ជើញប្រគល់ជូន អំណោយអោយ ខេត្ត ចំនួន ២ នៃប្រទេស កម្ពុជា
បរគលជនអណោយជាជនយសមរាបការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ អោយខេតតចនន ២ នៃពរះរាជាណាចករ កមពជា hinh anh 2តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ឡុងអាន អញ្ជើញប្រគល់អំណោយជូនសមាគមខ្មែរ - វៀតណាមខេត្ត ស្វាយរៀង
បរគលជនអណោយជាជនយសមរាបការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ អោយខេតតចនន ២ នៃពរះរាជាណាចករ កមពជា hinh anh 3តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ឡុងអាន អញ្ជើញប្រគល់អំណោយជូនអាជ្ជាធរខេត្ត ព្រៃវែង

តាមរយៈនោះ ខេត្ត ឡុងអាន បានប្រគល់ជូនអំណោយ រួមមាន៖ ទឹកអាល់ កុលលាងដៃកម្ចាត់បាក់តេរី ASIRUB ១០០០ មីលីលីត្រ ចំនួន ៣០០ ដប សម្លៀកបំពាក់ការពារជំងឺឆ្លង ៧ មុខចំនួន ៤៥០ សម្រាប់ ម៉ាស់ពេទ្យប្រភេទ ៤ ស្រទាប់ចំនួន ៩០០ ប្រអប់ ដោយមានតម្លៃសរុប ១៥០ លានដុង៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថាញ់ប៊ិញ
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សឺនហេង - បឹងព្រលិត


សំណើ