ប្រជាកសិករស្រុក ឡាយវុង ក្លាយជាអ្នកមានពីក្រូចឃ្វិចក្រហម

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង បានក្លាយជា ពាណិជ្ជសញ្ញា ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ របស់ខ្រត្ត ដុងថាប។ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង តូ្រវបានប្រមូលផលយ៉ាង សស្រាក់សស្រាំ នៅ ក្នុងខែទី ១២ តាមប្រតិទិនចន្ទគតិដើប្បីបមើ្រទីផ្សារបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង បានក្លាយជា ពាណិជ្ជសញ្ញា ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ របស់ខ្រត្ត ដុងថាប។ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង តូ្រវបានប្រមូលផលយ៉ាង សស្រាក់សស្រាំ នៅ ក្នុងខែទី ១២ តាមប្រតិទិនចន្ទគតិដើប្បីបមើ្រទីផ្សារបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ស្រុក ឡាយវុង (ខេត្ត ដុងថាប) ត្រូវបានស្គាល់ថាជា "អាណាចក្រ" នៃក្រូចឃ្វិចក្រហមដោយមានផ្ទៃដីដាំដំណាំកូ្រចឃិ្វចក្រហមបមើ្របុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆាំ្ន ខាល ចតា្វស័ក ២០២២ ទំហំ ៣១៨ ហិកតា។

បរជាកសករសរក ឡាយវង កលាយជាអនកមានពករចឃវចករហម hinh anh 1 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង បានក្លាយជា ពាណិជ្ជសញ្ញា ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ របស់ខ្រត្ត ដុង ថាប។ ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង តូ្រវបានប្រមូលផលយ៉ាង សស្រាក់សស្រាំ នៅ ក្នុងខែទី ១២ តាមប្រតិទិនចន្ទគតិដើប្បីបមើ្រទីផ្សារបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ក្រូចឃ្វិចក្រហម ឡាយវុង ត្រូវបានដាំច្រើនបំផុតនៅបណ្តាឃុំ ឡុងហូវ តឹន ភឿក និង តឹនថាញ់ បរិមាណផលផ្លែប៉ានប្រមាណសម្រេចបានជាង ១.៥០០ តោនគឺខ្ពស់ជាងពី ៤ ដល់ ៥ ដង បើប្រៀបធៀប ជាមួយឆ្នាំទៅ ពាំនាំប្រាក់ចំណូលអោយប្រជាកសិករពី ១០០ ដល់ ២០០ លានដុងកុ្នងមួយគួ្រសារ។

កុ្នងគោលបំណងលើកបងើ្កនតម្លៃក្រូចឃិ្វចក្រហម អ្នកចមា្ករមួយចំនួនបានសិក្សា ដាំកូ្រចឃិ្វចក្រហមនៅក្នុងផើងដោយជោគជ័យ។

បរជាកសករសរក ឡាយវង កលាយជាអនកមានពករចឃវចករហម hinh anh 2ក្នុងគោលបំណងលើកបង្កើនតម្លៃក្រូចឃ្វិចក្រហមអ្នកចម្ការមួយចំនួននៅស្រុក ឡាយវុង បានស្រាវជ្រាវដាំក្រូចឃ្វិចក្រហមក្នុងផើងដោយជោគជ័យ

លោក ហា ថាញ់ហុង នៅឃុំ វិញធើយ មាន ប្រសាសន៍អោយដឹងថា៖ "ឆ្នាំនេះ ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានក្រូចឃ្វិចក្រហមដាំក្នុងផើងជាង ២០០ ដើម ទុំចំឱកាសបុណ្យចូលឆាំ្នថី្មប្រពៃណី តមៃល្ល ក់ចេញគឺប្រែបួ្រលចាប់ពី ១ ដល់ ៦ លាន ដុងកុ្នងមួយផើង អាស័្រយទៅលើទំហំខ្នាត រាងរៅដើម ចំនួនផ្លែ។ល។

ដើម្បីជួយគ្នាឈានឡើងក្លាយជាអ្នកមានពីមុខរបរប្រពៃណីនេះ គ្រួសារខ្ញុំតែងតែផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ដាំដុះ វិធីសាស្ត្រប្រមូលផលជាមួយប្រជាកសិករក្នុងតំបន់ជារឿយៗរួមចំណែកលើកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចពីមុខដំណាំក្រូចឃ្វិចក្រហម"។

បរជាកសករសរក ឡាយវង កលាយជាអនកមានពករចឃវចករហម hinh anh 3ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខិតចូលមកដល់ ឈ្មួញពីសព្វទីកន្លែងសម្រុកមកស្រុក ឡាយវុង (ខេត្ត ដុងថាប) ទិញក្រូចឃ្វិចក្រហមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អោយទីផ្សារ

ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអោយប្រជាកសិករ ស្រុក ឡាយវុង ក៏បានរៀបចំចម្ការក្រូច ឃ្វិចរាប់សិបកន្លែងធ្វើជាគោលដៅទេសចរណ៍ជូនភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនា។

នៅតាមចម្ការក្រូចឃ្វិចក្រហម នាអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីខិតចូលមកដល់ ឃើញកូ្រចឃិ្វចក្រហមជាជួរៗ ដែលមានផែរ្លយោងរយានដោយផា្ទល់នឹងភ្នែក គយគន់ទិដ្ឋភាពប្រមូលផល ភ្ញៀវទេសចរទទួលបានអារម្មណ៍យល់ឃើញពីបរិយាកាសឆ្នាំថ្មីនៅភាគខាងត្បូង៕

អត្ថបទ៖ ង្វៀន វ៉ាន់ទ្រី

រូបថត៖ ង្វៀន វ៉ាន់ទ្រី - ជឿងដាយ

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ