ប្រតិភូនារីចំនួន ២២២ រូបអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

ប្រតិភូនារីទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ប្រតិភូនារីទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សត្រូវបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ក្រោមទិស ស្លោក៖ “សាមគ្គី - ប្រជាធិបតេយ្យ - ក្រឹត្យវិន័យ - ច្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍន៍”។

បរតភនារចនន ២២២ របអញជើញចលរមមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 1សមាជិកានៃមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី ដាំងធីង៉ុកធិញ ជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូនារីអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត
បរតភនារចនន ២២២ របអញជើញចលរមមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 2ក្រុមប្រតិភូនារីនៃបក្ខភាគខេត្ត ក្វាងនិញ ជាមួយនឹងសមមិត្ត វូឌឹកដាម សមាជិកមជ្ឈិមបក្ស ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល 
បរតភនារចនន ២២២ របអញជើញចលរមមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 3 ប្រតិភូនារីទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា 

អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានប្រតិភូពេញសិទ្ធចំនួន ១.៥៨៧ រូបនៃគណៈប្រតិភូចំនួន ៦៧ ក្រុម ដែលតំណាងបក្ខជនជិត ៥,២ លានរូបក្នុងទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងចំណោមនោះ មានប្រតិភូនារីចំនួន ២២២ រូប ស្មើអត្រា ១៣,៩៩%៕

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ