ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅខេត្ត ទ្វៀនក្វាង

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅខេត្ត ទ្វៀនក្វាង

នារសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ សមមិត្ត ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិនៅភូមិ ដុងម៉ា ឃុំ ទ្រុងអៀន ស្រុក សឺនយឿង ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង៕

បរធានគណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភមវៀតណាម លោក តរនថាញមន អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅខេតត ទវៀនកវាង hinh anh 1

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅភូមិ ដុងម៉ា ឃុំ ទ្រុងអៀន ស្រុក សឺនយឿង (ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង)

បរធានគណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភមវៀតណាម លោក តរនថាញមន អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅខេតត ទវៀនកវាង hinh anh 2
 ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញជូនអំណោយអោយបណ្តាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៃភូមិ ដុងម៉ា ឃុំ ទ្រុងអៀន ស្រុក សឺនយឿង (ខេត្ត ទ្វៀនក្វាង)
បរធានគណៈកមមាធការមជឈមរណសរសមាតភមវៀតណាម លោក តរនថាញមន អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគបរជាជាតទាងមលនៅខេតត ទវៀនកវាង hinh anh 3

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញប្រគល់ទឹកប្រាក់ជានិមិត្តរូបចំនួន ៤០០ លានដុងនៃមូលនិធិជាតិដើម្បីអ្នកក្រីក្រមជ្ឍិម ជួយឧបត្ថម្ភស្រុក សឺនយឿង សាងសង់ផ្ទះ "មហាសាមគ្គី"ចំនួន ១០ ខ្នង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ក្វាងគឿង


សំណើ