ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញចូលរួមជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគំរូៗ ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាត បណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញចូលរួមជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគំរូៗ ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាត បណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅអគាររដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន បានអញ្ជើញមកចូលរួមជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូជនជាតិភាគតិចគំរូៗ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ។

បរធានរដឋសភាលោកសរ ងវៀនធគមងន បានអញជើញចលរមជនបសណេះសណាលជាមយសមាជក សមាជកាគរៗ ដែលអញជើញមកចលរមមហាសននបាត បណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ hinh anh 1

ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញប្រគល់ជូនអំណោយអោយប្រតិភូជនជាតិភាគតិចទាំងឡាយក្នុងជំនួប

បរធានរដឋសភាលោកសរ ងវៀនធគមងន បានអញជើញចលរមជនបសណេះសណាលជាមយសមាជក សមាជកាគរៗ ដែលអញជើញមកចលរមមហាសននបាត បណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម លើកទ hinh anh 2

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រតិភូជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងជំនួប

លោកស្រី តុងធី ផុង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជំនួមនេះដែរ៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ត្រុងឌឹក 


សំណើ