ប្រមូលផលលើដើមតែ សានត្វៀត ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ នៅស្រុក ហ្វាង ស៊ូភី

ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្រុក ហ្វាង ស៊ូភី (ខេត្ត ហាយ៉ាង) មានគោលនយោបាយជាច្រើនជួយអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំតែនិងផលិតផលិតផលផ្សេងៗ ពីតែ។

បរមលផលលើដើមតែ សានតវៀត ដែលមានអាយកាលរាបរយឆនា នៅសរក ហវាង សភ hinh anh 1ប្រជាជនប្រមូលផលលើដើមតែ សានត្វៀត ទាំងឡាយដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ។ រូបថត៖ ង្វៀន ជៀន

 បញ្ចូលរូបថត៖ អៀងថាន់


សំណើ