បរិយាកាសលេងកម្សាន្តនានិទាឃរដូវដ៏អ៊ូអរ ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង

បរិយាកាសលេងកម្សាន្តនានិទាឃរដូវដ៏អ៊ូអរ ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង (ខេត្ត សឺនឡា)។ បរិយាកាសលេងកម្សាន្តនានិទាឃរដូវដ៏អ៊ូអរ ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង (ខេត្ត សឺនឡា)។

បរយាកាសលេងកមសានតនានទាឃរដវដអអរ ទទលអណរបណយចលឆនាថមរបសបងបអនជនជាត មង hinh anh 1បរិយាកាសលេងកម្សាន្តនានិទាឃរដូវដ៏អ៊ូអរ ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង (ខេត្ត សឺនឡា)

រូបថត៖ ក្វាងក្វៀត


សំណើ