ប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

ប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

នារសៀលនៃថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (មីឌិញ ហា ណូយ) កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀត ណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានប្រារព្ធឡើងដោយមានប្រតិភូជាង ១៦០០ រូបដែលនិមន្តនិងអញ្ជើញមកពីគ្រប់តំប់ភូមិភាគក្នុងទូទាំងប្រទេស៕

បរារពធកចចបរជតរៀមរៀបចមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 1អនុរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោកស្រី ហ្វាងធីហាញ់ អញ្ជើញអានរបាយការណ៍អំពីបេក្ខភាពចូលរួមមហាសន្និបាត
បរារពធកចចបរជតរៀមរៀបចមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 2

ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើរបៀបវារៈមហាសន្និបាត

បរារពធកចចបរជតរៀមរៀបចមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 3អនុរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ឡេសឺនហាយ អញ្ជើញអានរបៀបវារៈនៃ មហាសន្និបាត
បរារពធកចចបរជតរៀមរៀបចមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 4

ក្រុមប្រតិភូជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ប្រារព្ធពិធីគោរពទង់ជាតិ

បរារពធកចចបរជតរៀមរៀបចមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 5ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតនៅមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

ដំណឹងនិងរូបថត៖  យឿងវ៉ាន់យ៉ាង


សំណើ