ផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្ត ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងមោទនភាពអំពីបក្ស

ផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្ត ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងមោទនភាពអំពីបក្ស

ក្នុងអំឡុងពេល ៩១ ឆ្នាំ (១៩៣០ - ២០២១) កន្លងទៅ កាដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយបញ្ញាភ្លឺស្វាងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម គឺជាកត្តាចម្បងៗ កំណត់រាល់ជ័យជំនះនៃបដិវត្ត បង្កើតឡើងស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនលើទឹកដី វៀតណាម។ 

ផដលទនកទកចតត សរឡាញពេញបេះដងនងមោទនភាពអពបកស hinh anh 1

ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស បុព្វហេតុបដិវត្តរបស់ប្រជាជន វៀតណាម ដណ្ដើមបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងប្រកបដោយអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុគសម័យ ធ្វើ អោយផ្លាស់ប្តូរដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ និងជោគវាសនានៃប្រជាជាតិមួយ៕

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ