ផ្ទាំងគំនូរធម្មជាតិនៅស្រុក មូកាងចាយ

ផទាងគនរធមមជាតនៅសរក មកាងចាយ hinh anh 1ផ្ទាំងគំនូរធម្មជាតិនៅស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ)។ រូបថត៖ ង្វៀន ក្វាងទន់

បញ្ចូលរូបថត៖  អៀងថាន់


សំណើ