ផ្លូវជាតិលេខ  ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ ឃុំ ផូកាវ  ស្រុក  ដុងវ៉ាន់

ផលវជាតលេខ  ៤C តរងកណាតផលវឆលងកាត ឃ ផកាវ  សរក  ដងវាន hinh anh 1ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

រូបថត៖ ណាមថៃ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ


សំណើ