ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

ផលវជាតលេខ ៤C តរងកណាតផលវឆលងកាតឃ ផកាវ សរក ដងវាន (ខេតត ហាយាង) hinh anh 1ផ្លូវជាតិលេខ  ៤C   ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ  ផូកាវ  ស្រុក  ដុងវ៉ាន់  (ខេត្ត  ហាយ៉ាង)។

 រូបថត៖ ណាមថៃ


សំណើ