ផ្សារ ង៉ាណាំ នៅ ខេត្ត សុកត្រាំង ពេលព្រឹកព្រលឹម

ផ្សារ ង៉ាណាំ (ខេត្ត សុកត្រាំង)ចាប់ផ្តើមលក់ដូរតាំងពីព្រឹកព្រលឹម ផ្សារ ង៉ាណាំ (ខេត្ត សុកត្រាំង)ចាប់ផ្តើមលក់ដូរតាំងពីព្រឹកព្រលឹម

ផសារ ងាណា នៅ ខេតត សកតរាង ពេលពរកពរលម hinh anh 1ផ្សារ ង៉ាណាំ (ខេត្ត សុកត្រាំង)ចាប់ផ្តើមលក់ដូរតាំងពីព្រឹកព្រលឹម

រូបថត៖ គៀវអាញ់យុង


សំណើ