ពិធីកិច្ចទទួលទេវតាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ខ្មែរ ណាមបូ

ពធកចចទទលទេវតាកនងពធបណយចលឆនាថមបរពៃណរបសជនជាត ខមែរ ណាមប hinh anh 1

ពិធីកិច្ចទទួលទេវតាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ខ្មែរ ណាមបូ នៅវត្តសិរីតេជោមហាទុប (ខេត្ត សុកត្រាំង)

រូបថត៖  សឺនហេង

បញ្ចូលរូបថត៖ ធីតា


សំណើ