ពិធីជួបសំណេះសំណាលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៦៧ ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជានៅទីក្រុង ហូជីមិញ

ពិធីជួបសំណេះសំណាលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៦៧ ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជានៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ សម្ព័ន្ធបណ្តាអង្គការមិត្តភាពនៃទីក្រុង ហូជីមិញ បានចាត់តាំងពិធីជួបសំណេះសំណាលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួប ៦៧ ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៥៣ - ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០)៕

ពធជបសណេះសណាលរលកអនសសាវរយខបលើកទ ៦៧ ឆនានៃទវាបណយ​ឯករាជយ​ជាត​នៃពរះរាជាណាចករ កមពជានៅទករង ហជមញ hinh anh 1

អគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុង ហូជីមិញ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉េត អញ្ជើញថ្លែងយោបល់ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល

ពធជបសណេះសណាលរលកអនសសាវរយខបលើកទ ៦៧ ឆនានៃទវាបណយ​ឯករាជយ​ជាត​នៃពរះរាជាណាចករ កមពជានៅទករង ហជមញ hinh anh 2

បណ្តាប្រតិភូអញ្ជើញរៃអង្គាសប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនជនជាតិនៅបណ្តាខេត្តនៃភូមិភាគកណ្តាល

ពធជបសណេះសណាលរលកអនសសាវរយខបលើកទ ៦៧ ឆនានៃទវាបណយ​ឯករាជយ​ជាត​នៃពរះរាជាណាចករ កមពជានៅទករង ហជមញ hinh anh 3

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីជួបសំណេះសំណាល 

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ស៊ន់ឃូ


សំណើ