ពិធីបុណ្យផ្តល់ស័ក្តិពេញវ័យរបស់ជនជាតិ យ៉ាវក្រហម នៅខេត្ត បាក់កាន

ពិធីបុណ្យផ្តល់ស័ក្តិពេញវ័យរបស់ជនជាតិ យ៉ាវក្រហម នៅខេត្ត បាក់កាន។

សំណើ