ពិធីប្រលងបុកម្សៅធ្វើនំ បាញ់យ៉ី របស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង

ពិធីប្រលងបុកម្សៅធ្វើនំ បាញ់យ៉ី របស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង គឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងឡាយពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈចម្រុះពណ៌តំបន់ភ្នំ តីបាក់៕

ពធបរលងបកមសៅធវើន បាញយ របសបងបអនជនជាត មង hinh anh 1សមាជិកទាំងឡាយនាំគ្នាមកបង្កាត់ភ្លើងឱ្យឆេះស្មើដើម្បីអង្ករឆ្អិនហើយអាចបុកម្សៅនំ បាញ់យ៉ី បានលឿនបំផុត។

រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ