ពូបា "រណសិរ្ស"

ពូបា “រណសិរ្ស” រស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

ពូបា “រណសិរ្ស” បានស្នើនិងចលនាបងប្អូនបង្វែរជាជំហានៗការបង្កបង្កើនផលអោយសមស្របទៅនឹងលទ្ធភាព របស់គ្រួសារនីមួយៗ។ពូបា“រណសិរ្ស” នៅបានចលនាបងប្អូនចូលរួម វិភាគទានជាកម្លាំងពលកម្មលុយកាក់ បរិច្ចាគដីស្ថាបនាផ្លូវគមនាគមន៍ស្តារព្រែកប្រឡាយធារាសាស្រ្ត ដើម្បីបំរើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន បង្កបង្កើនផលកសិកម្មប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ឃោសនាចលនាបងប្អូនអនុវត្តល្អនូវមាគ៌ា គោលការណ៍របស់បក្ស គោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ អនុវត្តល្អនូវចលនា “ប្រជាជនទាំងមូលសាមគ្គីស្ថាបនាជីវភាពវប្បធម៌នៅតំបន់ប្រជានិករ”៕
 
ពូបា “រណសិរ្ស” ធ្វើដំណើរដល់ផ្ទះនីមួយៗដើម្បីចលនាបងប្អូនប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹម ជីវិតដោយវិធីសាស្រ្តថ្មី
 
ផ្តោះប្តូរបទពិសោធន៍ដំា ស្រូវជាមួយបងប្អូននៅក្នុងភូមិ គ្វីណុង B

 សំណើ