ព្រែក តឹនហ្វា - ឡហ្គូម៖ ចំណុចគន្លឹះ បង្កើតទិដ្ឋភាពទីក្រុងនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

គម្រោងព្រែក តឹនហ្វា - ឡហ្គូមសម្រេចជាស្ថាពរបានបង្កើតជាទិដ្ឋភាពបរិស្ថានល្អស្អាត

មុននេះអាងផ្ទុកទឹកព្រែក តឹនហ្វា - ឡហ្គូម គឺជាតំបន់ដីទំនាបស្ថានភាពជន់លិចឧស្សាហ៍កើតឡើង បណ្តាលអោយស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជន ចរាចរណ៍ទីក្រុង។
ព្រែក តឹនហ្វា - ឡហ្គូម ក្នុងដំណាក់កាលប្រញឹកបង្ហើយជាស្ថាពរកសាងកំណាត់ច្រាំងនិងជីកស្តារភក់

ព្រែក តឹនហ្វា - ឡហ្គូម មានមុខងារនាំទឹកភ្លៀងនិងទឹកសំណល់តភ្ជាប់ជាមួយព្រែក តៅហ៊ូ - បេនង៉ែ សម្របចូលទៅកុ្នងទន្លេសាយហ្គន

អស់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដំណើរការមក គម្រោងត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរ បង្កើតជាទិដ្ឋភាពបរិស្ថានល្អស្អាត។ គម្រោងបានតំឡើងថ្នាក់ផ្លូវគមនាគមន៍ប្រវែង ១២ គីឡូម៉ែត្រ កសាងស្ពានឆ្លងកាត់ព្រែកចំនួន ១៣ ខ្សែទីបំបែកចរន្តទឹកចំនួន ៤ កន្លែង គ្រប់គ្រងស្ថានភាពជន់លិចអោយ អាងផ្ទុកទឹក។ល។
 
ប្រជាជនជាង ១,២ លាននាក់បានទទួលផលផ្ទាល់តាមរយៈការកសាងស្ពានឆ្លងកាត់ព្រែកចំនួន ១៣ ខ្សែ តំឡើងថ្នាក់ ជួសជុលសំណង់សុខាភិបាលចំនួន ១៩ កសាងថ្មីសាលារៀន ចំនួន ៤ ខ្នង។ល។

ប្រជាជនជាង ១,២ លាននាក់បានទទួលផលផ្ទាល់តាមរយៈ ការតំឡើងថ្នាក់ ជួសជុល ១៩ សំណង់សុខាភិបាល កសាងថ្មីសាលារៀនចំនួន ៤ ខ្នង កែប្រែ ៤៧ សំណង់អប់រំ កុមារដ្ឋាន កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានកាត់បន្ថយស្ថានភាពជន់លិច។ល៕

សំណើ