ព្រះម្ចាស់ក្សត្រី ម៉ាធីលដេ ព្រះរាជាណាចក្រ បែលហ្ស៊ិក ជាមួយកុមារតំបន់ភ្នំ ឡាវកាយ ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅ វៀតណាម

ពរះមចាសកសតរ មាធលដេ ពរះរាជាណាចករ បែលហសក ជាមយកមារតបនភន ឡាវកាយ កនងករបខណឌដណើរទសសនកចចនងធវើការនៅ វៀតណាម hinh anh 1ព្រះម្ចាស់ក្សត្រី ម៉ាធីលដេ ព្រះរាជាណាចក្រ បែលហ្ស៊ិក ជាមួយកុមារតំបន់ភ្នំ ឡាវកាយ

ក្នុងក្របខណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅ វៀតណាម នាថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ព្រះម្ចាស់ក្សត្រី ម៉ាធីលដេ ព្រះរាជាណាចក្រ បែលហ្ស៊ិក ប្រធានកិត្តិយសមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ (យូនីសេហ្វ) បែលហ្សិក រួមជាមួយក្រុមការងារចូលរួមឱកាសណែនាំចម្អិនអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារតូចៗ ប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំក្នុងស្រុកនៅភូមិ ឡាវហាងចាយ ឃុំ ហ្វាងលៀន ទីរួមខេត្ត សាប៉ា (ខេត្ត ឡាវកាយ)៕

រូបថត៖ ក្វឹកខាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ


សំណើ