ព្រៃរនាមទឹកប្រៃ រូចា

ព្រៃរនាមទឹកប្រៃ រូចា

ពរៃរនាមទកបរៃ រចា hinh anh 1ព្រៃរនាមទឹកប្រៃ រូចា ស្ថិតនៅលើភូមិសាស្រ្តភូមិ ធន់ហ្វា ឃុំ ហឿងផុង ស្រុក ហឿងត្រា (ខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ)។ រូបថត៖ ក្វាងទន់

សំណើ