ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង

ពេលថងៃអសតងគត នៅតបនបែកខាងលចនៃភមភាគខាងតបង hinh anh 1ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង។ រូបថត៖ ហៀវមិញវូ

បញ្ចូលរូបថត៖ អៀងថាន់


សំណើ