ពេលព្រឹកព្រលឹមនៅកំពង់ផែត្រី ចូវធន់អាន

ពេលពរកពរលមនៅកពងផែតរ ចវធនអាន hinh anh 1ពេលព្រឹកព្រលឹមនៅកំពង់ផែត្រី ចូវធន់អាន ឃុំ ប៊ិញចូវ ស្រុក ប៊ិញសឺន (ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ)

រូបថត៖ ប៊ូយ ថាញ់ទ្រុង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ ចន្ធី


សំណើ