ម៉ោងរៀនមុខវិជ្ជាភាសា ខ្មែរ របស់អ្នកគ្រូនិងសិស្សថ្នាក់ទី ១០ A៦ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

ម៉ោងរៀនមុខវិជ្ជាភាសា ខ្មែរ របស់អ្នកគ្រូនិងសិស្សថ្នាក់ទី ១០ A៦ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

មោងរៀនមខវជជាភាសា ខមែរ របសអនកគរនងសសសថនាកទ ១០ A៦ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 1ម៉ោងរៀនមុខវិជ្ជាភាសា ខ្មែរ របស់អ្នកគ្រូនិងសិស្សថ្នាក់ទី ១០ A៦ នៃវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិ ហ្វិញគឿង (ខេត្ត សុកត្រាំង)

រូបថត៖ ឡឹមទ្វៀន


សំណើ