ម្ចាស់ឆ្នោតជាបងប្អូនជនជាតិ សាសនិក ដែលរស់នៅតំបន់ជ្រៅ តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់ព្រំដែន អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងរួសរាន់ម្នីម្នា

ម្ចាស់ឆ្នោត ជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង។ រូបថត៖ ទ្រុងហៀវ 
ម្ចាស់ឆ្នោត ជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង។ រូបថត៖ ទ្រុងហៀវ

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ម្ចាស់ឆ្នោតជាង ៦៩ លាននាក់ក្នុងទូទាំងប្រទេសបានអញ្ជើញចេញទៅបោះ ឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន ៨៤.៧៦៧ កន្លែង អនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ជ្រើសតាំងតំណាង រាស្ត្ររដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។

រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងទូទាំងប្រទេស ម្ចាស់ឆ្នោតជាបងប្អូនជនជាតិ សាសនិកដែលរស់នៅតំបន់ជ្រៅ តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់ព្រំដែនបានអញ្ជើញចូលរួមការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ យ៉ាង សស្រាក់សស្រាំ រួសរាន់ម្នីម្នា។ បងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតមានទំនុកទុកចិត្តថា អ្នកត្រូវបានជ្រើសតាំងនឹងបំពេញតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវនៃអ្នកតំណាងមួយរូបដែលជ្រើសតាំងដោយប្រជាជន គោរពពាក្យសន្យាចំពោះប្រជាជន ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងប្រាជ្ញាបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិ។

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម) សូមបង្ហាញជូនដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នូវរូបភាពមួយចំនួនកត់សម្គាល់អំពីបរិយាកាសនៃសកម្មភាពម្ចាស់ឆ្នោតជាបងប្អូនជនជាតិ សាសនិកដែលអ្នករស់នៅតំបន់ជ្រៅ តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់ព្រំដែន អញ្ជើញចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ ដូចតទៅ៖

មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 1បរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ពោរពេញទៅដោយលម្ហវប្បធម៌ជនជាតិរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ខេត្ត អានយ៉ាង នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ៤ ឃុំ អានគឺ ស្រុក ទ្រីតូន ខេត្ត អានយ៉ាង។ រូបថត៖ កុងម៉ៅ 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 2
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 3ម្ចាស់ឆ្នោតនៅខេត្ត បាកលៀវ ជិត ៦១២.៥០០ នាក់បានអញ្ជើញចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។ ក្នុងរូបថត៖ ព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត បាកលៀវ និមន្តនិងអញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្ត្រ។ រូបថត៖ ញ៉ឹតប៊ិញ 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 4

ម្ចាស់ឆ្នោតជាបងប្អូនជនជាតិ ជើរ៉ នៅឃុំ ស៊ន់ធៀន ស្រុក ថុងញ៉ឹត ខេត្ត ដុងណាយ បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ។ រូបថតចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 5

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅស្រុកព្រំដែន ទ្រីតូន ទិញបៀន រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាង ១,៦៣ លាននាក់ ក្នុងទូទាំងខេត្ត អានយ៉ាង បានអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ។ ក្នុងរូបថត៖ មុន ពេលចូលបន្ទប់បោះឆ្នោត ម្ចាស់ឆ្នោតសុទ្ធតែត្រូវបានវាស់សីតុណ្ហភាពរាងកាយបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត។ រូបថត៖ ថាញ់សាង 

មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 6

ម្ចាស់ឆ្នោតជាជនជាតិ ម៉ុង នៅភូមិ ណឹមយ៉ាត់ឃុំ ផុងឡាយស្រុក ធន់ចូវខេត្ត សឺនឡា អញ្ជើញចេញទៅបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ ហ៊ឺវក្វៀត 

មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 7នាថ្ងៃ ២៣ ខែឧសភា ម្ចាស់ឆ្នោតចំនួន ៦៩ នាក់ជាបងប្អូនជនជាតិ ជឹត ស្ថិតនៅភូមិ រ៉ាវត្រែ នៅឃុំ ហឿងលៀន (ស្រុក ហឿងឃេ ខេត្ត ហាទិញ) រួសរាន់ម្នីម្នាចេញទៅបោះ ឆ្នោតនៅចំណុចបោះឆ្នោតលេខ ១ ឃុំ ហឿងលៀន។ ក្នុងរូបថត៖ ម្ចាស់ឆ្នោត ហូធីង៉ា ជនជាតិ ជឹត នៅភូមិ រ៉ាវត្រែ ឃុំ ហឿងលៀន (ស្រុក ហឿងឃេ ខេត្ត ហាទិញ) សោមនស្សរីករាយទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ។ រូបថត៖ ហ្វាងង៉ា 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 8នាថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា មណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន ២៤៤ នៅតាមឃុំព្រំដែននៃខេត្ត ដៀនបៀន ដោយ មានម្ចាស់ឆ្នោតជាង ៦៧.០០០ នាក់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។ ក្នុងរូបថត៖ ម្ចាស់ឆ្នោតជនជាតិ ស៊ីឡា បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ។ រូបថត៖ ស៊ន់ទៀន 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 9ម្ចាស់ឆ្នោតបណ្តាបងប្អូនជនជាតិនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ឡាយចូវ ជាង ២៧៤.២០០ នាក់បាន ចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។ ក្នុងរូបថត៖ តាំងពីព្រឹកព្រលឹម ម្ចាស់ឆ្នោតបានអញ្ជើញមកដល់មណ្ឌលបោះ ឆ្នោតលេខ ៣ ឃុំ កា ឡាំង ស្រុក មឿងតែ ខេត្ត ឡាយចូវ ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ ង្វៀនវ៉ាន់អ្វាញ់ 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 10នៅចំណុចបោះឆ្នោតមណ្ឌលសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង (ខេត្ត សុកត្រាំង)  ព្រះសង្ឃ បងប្អូន ជនជាតិ ខ្មែរ យ៉ាងច្រើនកុះករបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។ ក្នុងរូបថត៖ ម្ចាស់ឆ្នោត ជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង។ រូបថត៖ ទ្រុងហៀវ 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 11សមណស័ក្តិ ចាម សាសនា បានី នៅឃុំ ភឿកណាម ស្រុក ធន់ណាម (ខេត្ត និញធន់) អញ្ជើញ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ។ រូបថត៖ កុងធឺ 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 12មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលអនុសង្កាត់លេខ ១ សង្កាត់លេខ ៩ ទីក្រុង ត្រាវិញ ខេត្ត ត្រាវិញ។ រូបថត៖ ភុកសឺន 
មចាសឆនោតជាបងបអនជនជាត សាសនក ដែលរសនៅតបនជរៅ តបនឆងាយដាចសរយាល តបនពរដែន អញជើញចលរមបោះឆនោតយាងរសរានមនមនា hinh anh 13មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ចិន នៅ ជើលើន (ផ្សាធំ) អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅ ចំណុចបោះឆ្នោតសមាគមនិកាយ  ហាចឿង (សង្កាត់លេខ ១៤ ខណ្ឌលេខ ៥ ទីក្រុង ហូជីមិញ)។ រូបថត៖ អានហៀវ 

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  ជ័យ ពិសិដ្ឋ - សុគន្ធ នីថា - បឹងបួ


សំណើ