ម្ចាស់ឆ្នោតជាព្រះសង្ឃ ខ្មែរ ខេត្ត សុកត្រាំង និមន្តទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ម្ចាស់ឆ្នោតជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង ម្ចាស់ឆ្នោតជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង

កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៅចំណុចបោះឆ្នោតសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ព្រះសង្ឃ បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ យ៉ាងច្រើនកុះករនិបានមន្តនិងអញ្ជើញចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦៕

មចាសឆនោតជាពរះសងឃ ខមែរ ខេតត សកតរាង នមនតទៅបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរត hinh anh 1ម្ចាស់ឆ្នោតជាព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង
មចាសឆនោតជាពរះសងឃ ខមែរ ខេតត សកតរាង នមនតទៅបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរត hinh anh 2
មចាសឆនោតជាពរះសងឃ ខមែរ ខេតត សកតរាង នមនតទៅបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរត hinh anh 3

ព្រះសង្ឃនិមន្តបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ ៦ ទីក្រុង សុកត្រាំង ខេត្ត សុកត្រាំង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ជ័យ ពិសិដ្ឋ - សុគន្ធ នីថា - បឹងបួ


សំណើ