មណ្ឌលកេរដំណែល មីសឺន (ខេត្ត ក្វាងណាម) - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

មណ្ឌលកេរដំណែល មីសឺន (ខេត្ត ក្វាងណាម) - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

មណឌលកេរដណែល មសន (ខេតត កវាងណាម) - បេតកភណឌវបបធមពភពលោក hinh anh 1មណ្ឌលកេរដំណែល មីសឺន (ខេត្ត ក្វាងណាម) - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក

រូបថត៖ ង្វៀនវៀត
បញ្ចូលរូបថត៖ អៀងថាន់


សំណើ