មន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) ជូនអំណោយក្នុងឳកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឡេធីមិញហ៊ុង នាយិការងនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) អញ្ជើញ ប្រគល់អំណោយអោយអ្នកជំងឺកុមារ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឡេធីមិញហ៊ុង នាយិការងនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) អញ្ជើញ ប្រគល់អំណោយអោយអ្នកជំងឺកុមារ

ក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា មន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) បានរៀបចំប្រគល់ជូនអំណោយជាង ១.០០០ ចំណែក រួមមាននំ ទឹកដោះគោ តុក្កតាខ្លាឃ្មុំ បាយ កញ្ចប់ ។ល។ អោយប្អូនៗ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យ៕

មនទរពេទយកមារ ២ (ទករង ហជមញ) ជនអណោយកនងឳកាសទវាកមារអនតរជាត hinh anh 1វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឡេធីមិញហ៊ុង នាយិការងនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) អញ្ជើញ ប្រគល់អំណោយអោយអ្នកជំងឺកុមារ
មនទរពេទយកមារ ២ (ទករង ហជមញ) ជនអណោយកនងឳកាសទវាកមារអនតរជាត hinh anh 2តំណាងកម្មាភិបាល គ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) អញ្ជើញប្រគល់អំណោយអោយអ្នកជំងឺកុមារ
មនទរពេទយកមារ ២ (ទករង ហជមញ) ជនអណោយកនងឳកាសទវាកមារអនតរជាត hinh anh 3អ្នកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ ២ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) ទទួលអំណោយក្នុងឱកាសទិវាកុមារ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ធូហឿង
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សឺនយ៉ាង-បឹងបួ


សំណើ