មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៧ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀនទ្រឿងថាំង មេបញ្ជាការ​យោធភូមិភាគទី ៧ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យ តាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនលើភូមិសាស្ត្រស្រុក ម៉ុកហ្វា ខេត្ត ឡុងអាន លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀនទ្រឿងថាំង មេបញ្ជាការ​យោធភូមិភាគទី ៧ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យ តាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនលើភូមិសាស្ត្រស្រុក ម៉ុកហ្វា ខេត្ត ឡុងអាន

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារនៃយោធភូមិភាគទី ៧ ដែលដឹកនាំដោយ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀនទ្រឿងថាំង សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស មេបញ្ជាការនៃយោធភូមិភាគទី ៧ បាន អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រយុទ្ធ និងការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ឡុងអាន៕

មេបញជាការយោធភមភាគទ ៧ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណដោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 1លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទោ ង្វៀនទ្រឿងថាំង អញ្ជើញលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាលយុទ្ធជនដែលចូលរួមក្នុង ការងារបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនស្រុក ថាញ់ហ្វា ខេត្ត ឡុងអាន
មេបញជាការយោធភមភាគទ ៧ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ នៅតាមបណដោយខសែបនទាតពរដែន hinh anh 2លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀនទ្រឿងថាំង មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៧ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យ តាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនលើភូមិសាស្ត្រស្រុក ម៉ុកហ្វា ខេត្ត ឡុងអាន

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់ប៊ិញ
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សឺនហេង - បឹងព្រលិត


សំណើ