មូលនិធិទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមូលនិធិនៃក្តីមេត្តាករុណា ស្មារតីសាមគ្គីភាព

មូលនិធិទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមូលនិធិនៃក្តីមេត្តាករុណា ស្មារតីសាមគ្គីភាព មូលនិធិទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមូលនិធិនៃក្តីមេត្តាករុណា ស្មារតីសាមគ្គីភាព

អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាក្នុងពិធិបង្ហាញមូលនិធិទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីដើមខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ បានថ្លែងប្រាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថា៖ មូលនិធិ ទិញវ៉ាក់សាំងជាមូលនិធិរបស់ក្តីមេត្តាករុណានិងស្មារតីសាមគ្គីភាព របស់ក្ដីទុកចិត្ត របស់ការបន្តភ្ជាប់បេះដូងជា មួយបេះដូងដើម្បីអោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមគ្នាជម្នះការលំបាកលំបិន រួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងជ័យ ជម្នះមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេស វៀតណាម ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចារឈ្មោះម្ដងទៀត ចារទុកជ័យជំនះ ដ៏រុង រឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិ - យកជម្នះលើជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩៕

មលនធទញវាកសាងបងការជងកវដ-១៩ ជាមលនធនៃកតមេតតាករណា សមារតសាមគគភាព hinh anh 1

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  ធីតា - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ