មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ នឹងប្រារព្ធឡើងនាដើមខែធ្នូខាងមុខនេះ

មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ នឹងប្រារព្ធឡើងនាដើមខែធ្នូខាងមុខនេះ

កាលពីរសៀលនៃថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ គណៈកម្មការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិង ណែនាំអំពីការងាររៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម បានរៀបចំ សន្និសីទកាសែតអំពីមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេសលើកទី ២។  

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចទទាងបរទេសលើកទ ២ នងបរារពធឡើងនាដើមខែធនខាងមខនេះ hinh anh 1

គណៈប្រធានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងសន្និសីទកាសែត

តាមព័ត៌មានពីអង្គសន្និសីទកាសែតនោះ មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិ ភាគតិច វៀតណាម  នឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចទទាងបរទេសលើកទ ២ នងបរារពធឡើងនាដើមខែធនខាងមខនេះ hinh anh 2

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និសីទកាសែត

ពិធីបើកមហាសន្និបាតនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅវេលា ម៉ោង ៨ ថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ទីក្រុង ហាណូយ)៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ប៊ូយកឿងក្វៀត


សំណើ