មហាសន្និបាតតំណាងប្រតិភូជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ រក្សាសន្តិភាពនយោបាយ ពង្រឹងរឹងមាំធ្លុងមហាសាមគ្គីជនជាតិ

មហាសន្និបាតតំណាងប្រតិភូជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ រក្សាសន្តិភាពនយោបាយ ពង្រឹងរឹងមាំធ្លុងមហាសាមគ្គីជនជាតិ

ដោយមានការចូលរួមពីប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល តំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំបានបង្កើតនិងចាត់ចែងកងកម្លាំងការពារជាតិ ប្រជាជនទាំងមូលដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាត់ចែងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខប្រជាជននិងការចាត់ ចែងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនប្រជាជនទាំងមូលដ៏រឹងមាំ បង្កើតលក្ខខណ្ឌស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

មហាសននបាតតណាងបរតភជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ រកសាសនតភាពនយោបាយ ពងរងរងមាធលងមហាសាមគគជនជាត hinh anh 1

ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាត

លទ្ធផលរួមនោះគឺការចូលរួមដ៏សំខាន់របស់កម្លាំងនគរបាល យោធា កម្លាំងស្នូលគឺកងកម្លាំងការពារព្រំដែន រួមជាមួយកងទ័ពនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព ឯកភាព បូរណភាពដែនដីមាតុភូមិ។

មហាសននបាតតណាងបរតភជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ រកសាសនតភាពនយោបាយ ពងរងរងមាធលងមហាសាមគគជនជាត hinh anh 2
មហាសននបាតតណាងបរតភជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ រកសាសនតភាពនយោបាយ ពងរងរងមាធលងមហាសាមគគជនជាត hinh anh 3

ប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាត

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ផានភឿង 


សំណើ