មហាសន្និបាតតំណាងប្រតិភូបណ្តាជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ អភិរក្សវប្បធម៌ អក្សរ - ថែរក្សាមុខមាត់វប្បធម៌ដាច់ដោយឡែករបស់ជនជាតិនីមួយៗ

មហាសន្និបាតតំណាងប្រតិភូបណ្តាជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ អភិរក្សវប្បធម៌ អក្សរ - ថែរក្សាមុខមាត់វប្បធម៌ដាច់ដោយឡែករបស់ជនជាតិនីមួយៗ

មិនត្រឹមតែបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងដំណើរការតស៊ូ ការពារប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ សព្វថ្ងៃនេះ បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅតែរួមកម្លាំងជាមួយគ្នា រួមចិត្តរួមគំនិតកសាងប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿង ស៊ីវិល័យ។

មហាសននបាតតណាងបរតភបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ អភរកសវបបធម អកសរ - ថែរកសាមខមាតវបបធមដាចដោយឡែករបសជនជាតនមយៗ hinh anh 1លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង - ស្ងើចសរសើរមជ្ឈិមអញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសការងារលំដាប់លេខមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋអោយគណៈកម្មាធិការជនជាតិ
មហាសននបាតតណាងបរតភបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ អភរកសវបបធម អកសរ - ថែរកសាមខមាតវបបធមដាចដោយឡែករបសជនជាតនមយៗ hinh anh 2

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង - ស្ងើចសរសើរមជ្ឈិមអញ្ជើញបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសការងារលំដាប់លេខមួយលើទង់ប្រពៃណីរបស់គណៈកម្មាធិការជនជាតិ

មហាសននបាតតណាងបរតភបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ អភរកសវបបធម អកសរ - ថែរកសាមខមាតវបបធមដាចដោយឡែករបសជនជាតនមយៗ hinh anh 3

គណៈប្រតិភូជនជាតិភាគតិចរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត

មហាសននបាតតណាងបរតភបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ អភរកសវបបធម អកសរ - ថែរកសាមខមាតវបបធមដាចដោយឡែករបសជនជាតនមយៗ hinh anh 4
មហាសននបាតតណាងបរតភបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ អភរកសវបបធម អកសរ - ថែរកសាមខមាតវបបធមដាចដោយឡែករបសជនជាតនមយៗ hinh anh 5

កម្មវិធីសម្តែងវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិចក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០២០

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហៀនហាញ់ - យឿងយ៉ាង - ត្រុងឌឹក - ថុញញ៉ឹត


សំណើ