មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

ក្រោយរយៈពេល ៨ ថ្ងៃប្រជុំការងារដោយស្មារតីមធ្យ័ត រួសរាន់ ប្រជាធិប តេយ្យ ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបក្សនិងប្រជាជន កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ៕

មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកសបទបញចបដោយជោគជយ hinh anh 1

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ