មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស - កំណត់ត្រាសំខាន់មួយក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់បក្សនិងប្រទេសជាតិ

មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស - កំណត់ត្រាសំខាន់មួយក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់បក្សនិងប្រទេសជាតិ

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃ ទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់របស់បក្សទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល គឺជាកំណត់ត្រាដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍនបស់បក្សនិងប្រទេសជាតិ។

មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 1ភាពសប្បាយរីករាយបង្ហាញលើផ្ទៃមុខរបស់ប្រតិភូទាំងឡាយក្រោយពេលបញ្ចប់សម័យពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើពិធីសារផ្សេងៗ នៃមហាសន្និបាត កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា
មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 2ប្រតិភូនៃគណៈប្រតិភូបក្ខភាគខេត្ត ឡុងអាន អអ្ជើញផ្លាស់ប្តូរយោបល់នៅឯខាងក្រៅសាលប្រជុំអំពីបេក្ខភាពសម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា
មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 3សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និងបណ្ដាប្រតិភូអញ្ជើញផ្លាស់ប្តូរ យោបល់នៅខាងក្រៅសាលប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា
មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 4អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក ង្វៀនភូត្រុង និងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា
មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 5បណ្ដាប្រតិភូអញ្ជើញមកចូលរួមសម័យពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ស្តីពីពិធីសារនៃមហាសន្និបាត កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
មហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស - កណតតរាសខានមយកនងដណើរអភវឌឍរបសបកសនងបរទេសជាត hinh anh 6ភាពសប្បាយរីករាយនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ប្រតិភូទាំងឡាយក្រោយពេលបិទបញ្ចប់សម័យពិភាក្សាអំពីពិធីសារនៃមហាសន្និបាត កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា

ខ្លឹមសារ របៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពិនិត្យមើលការងារអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១២ របស់បក្សដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃអំពីដំណើរការ ៣៥ ឆ្នាំនៃកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ៣០ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយឆ្នាំ ១៩៩១ អំឡុងពេល ១០ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ (បំពេញបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ ២០១១) យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន័សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ - ២០២០ ហើយកំណត់គោលដៅ ទិសដៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៥) កំណត់គោលដៅ ទិសដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០ និង ចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ពិនិត្យមើលឡើងវិញការងារកសាងបក្សនិងការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិ ការ មជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១២ កំណត់ទិសដៅភារកិច្ចការកសាងបក្សក្នុងអាណត្តិថ្មី វាយតំលៃអំពីការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈរបស់បក្សអាណត្តិទី ១២  បោះឆ្នោតជ្រើសតាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣៕

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ