មហោស្រពសិល្បៈមហាជននិងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ចិន នៅខេត្ត សុកត្រាំង

មហោស្រពសិល្បៈមហាជននិងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ចិន នៅខេត្ត សុកត្រាំង

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខេត្ត សុកត្រាំង បានរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈមហាជននិង បង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃជនជាតិ ចិន លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានខ្លឹមសារស្ងើចសរសើរអំពីបក្ស អ៊ំហូ ស្ងើចសរសើរអំពីប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតល្មួតរវាងសហគមន៍នៃជនជាតិទាំង ៣ គិញ ខ្មែរ និង ចិន...៕

មហោសរពសលបៈមហាជននងបងហាញមដសមលៀកបពាកបរពៃណជនជាត ចន នៅខេតត សកតរាង hinh anh 1ទស្សនីយភាពចម្រៀងប្រពៃណីមួយនៅក្នុងកម្មវិធីហោស្រពសិល្បៈ
មហោសរពសលបៈមហាជននងបងហាញមដសមលៀកបពាកបរពៃណជនជាត ចន នៅខេតត សកតរាង hinh anh 2ទស្សនីយភាពសម្តែងមួយដែលស្ងើចសរសើរស្រុកកំណើតនៃទីរួមខេត្ត វិញចូវ
មហោសរពសលបៈមហាជននងបងហាញមដសមលៀកបពាកបរពៃណជនជាត ចន នៅខេតត សកតរាង hinh anh 3ទស្សនីយភាពចម្រៀងរបាំមួយនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ចិន្តា (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ