យុវនារី ខ្មែរ ស្រស់ប្រិមប្រិយក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី

យវនារ ខមែរ សរសបរមបរយកនងឈតសមលៀកបពាកបរពៃណ hinh anh 1យុវនារី ខ្មែរ ស្រស់ប្រិមប្រិយក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី។ 

រូបថត៖ ឡេ អៀនថាញ់


សំណើ