រក្សាសម្រស់វប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងសាលារៀន

រក្សាសម្រស់វប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងសាលារៀន

ក្នុងគោលដៅកសាងបរិស្ថានរៀនសូត្រស្និទ្ធស្នាលនិងរក្សាលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏ល្អប្រពៃដែលធ្លាប់មានពីមុនមករបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ សាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យឃុំ កុងសឺន ស្រុកព្រំដែន កាវឡុក (ខេត្ត ឡាងសឺន) បានបន្តរក្សាសកម្មភាពអោយកូនសិស្សស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណី។

រកសាសមរសវបបធមបរពៃណកនងសាលារៀន hinh anh 1ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សដេរប៉ាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ យ៉ាវលូហ្កាង ក្នុងពេលក្រៅម៉ោងសិក្សា

 

រកសាសមរសវបបធមបរពៃណកនងសាលារៀន hinh anh 2អាវប្រពៃណីសម្រាប់ក្មេងប្រុសជនជាតិ យ៉ាវលូហ្កាង នៅឃុំ កុងសឺន ស្រុក កាវឡុក (ខេត្ត ឡាងសឺន)

 

រកសាសមរសវបបធមបរពៃណកនងសាលារៀន hinh anh 3គ្រូបង្រៀនឧទ្ទេសនាមអំពីប្រវត្ដិសាស្ដ្រក៏ដូចជាលក្ខណៈវប្បធម៌ដាច់ដោយឡែកនៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ យ៉ាវលូហ្កាង

 

រកសាសមរសវបបធមបរពៃណកនងសាលារៀន hinh anh 4សម្លៀកបំពាក់ជនជាតិត្រូវបានប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យឃុំ កុងសឺន ស្រុក កាវឡុក (ខេត្ត ឡាងសឺន) ស្លៀកពាក់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ

ឆ្លងតាមរយៈនោះជួយឱ្យប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សមានការយល់ដឹងបន្ថែម ចេះគោរពនិងមោទនភាពនឹងលក្ខណៈដ៏ល្អប្រពៃរបស់ជនជាតិខ្លួន៕

ក្វាងយុយ


សំណើ